Om cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att du som besökare ska kunna använda vår webbplats som vi har tänkt. Det kan till exempel handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för dig vid nästa besök.

Vi använder cookies enbart för att kunna ge dig som besökare en bättre service och upplevelse. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på vår webbplats sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som besökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet. Vi använder även så kallade tredjepartscookies från andra företag för att till exempel göra beräkna och rapportera användarantal och trafik.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på vår webbplats sluta att fungera korrekt. De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Information om hur du gör för att inte tillåta cookies hittar du genom din webbläsarens hjälpfunktion.

På webbplatsen kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från sociala nätverk som till exempel Facebook. Dessa leverantörer kan i sin tur komma att använda cookies på vår webbplats. Vi saknar åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. För ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort och blockera dem, vänligen kontakta dessa leverantörer direkt.

Om personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du skickar ett mail till oss eller anmäler dig till ett nyhetsbrev eller liknande. De här uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Uppgifter inlämnade i samband med eventuellt nyhetsbrev används för hantering av utskick samt i marknadsföringssyfte.

De personuppgifter vi hanterar kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt att få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Personuppgiftsansvarig är CR Cargo. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna ber vi dig kontakta info@crcargo.se.

Intergritetspolicy

Allmänt
Denna policy avseende integritet (”Integritetspolicy”) beskriver hur CR Cargo International AB, org.nr 556975-6645, Fordonsvägen 17, 553 02 Jönköping ,Sweden, e-mail: info@crcargo.se samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagar.

Ramar
Vi behandlar din personliga information inom ramen för tillämpliga svenska lagar och förordningar.
Personlig information samlas in när det är nödvändigt för oss för att kunna utföra de uppgifter och tjänster som vi är skyldiga att utföra i enlighet med lagen och/eller avtalet. För de utländska dotterbolagen gäller sekretesslagarna för det land där det aktuella bolaget är etablerat.
All behandling av personlig information kräver en rättslig grund för behandlingen. Om det inte finns någon annan rättslig grund, såsom ett avtal som gör det nödvändigt att behandla viss personlig information, kommer vi alltid att be om ditt medgivande innan vi behandlar din personliga information.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Syfte
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att CR Cargo ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss. Vi behandlar även personlig information i den utsträckning som lagstiftningen kräver eller tillåter eller där du med samtycke tillåtit den aktuella behandlingen.

Personlig information som kan behandlas
Information som kan behandlas: Namn, adress, e-post, telefonnummer, födelsedatum, personnummer, arbetsområde, befattning, arbetsgivare

Information till tredje part
När det gäller lagstadgade upplysningar till offentliga myndigheter kommer den relevanta personliga informationen att vidarebefordras i enlighet med myndighetens krav. Relevant personlig information kan också lämnas ut till företag/organisationer med vilka vi samarbetar, både inom och utanför EES och EU-området, för att vi ska kunna utföra de uppgifter och tjänster som vi är skyldiga enligt lag eller avtalet
Under inga omständigheter kommer din personliga information att överföras utan att nödvändiga avtal för att säkerställa att dina rättigheter skyddas har ingåtts. Vid överföring till länder utanför EU/EES som Europeiska kommissionen inte har godkänt kommer vi alltid att se till att överföringen sker med garantier från mottagaren, normalt enligt EU:s standardavtal om överföring till tredje land

Kunduppföljning/Marknadsföring
Du kommer att motta marknadsföring om våra tjänster inom de tjänstekategorier vi har en relation med dig, vi använder oss då av den information som vi har registrerad om er som namn och kontaktperson.
Marknadsföring
Om vi marknadsför oss inom tjänster där vi inte tidigare har kund relation med er kommer vi inte att sända sådan information till er utan att ni på förhand samtyckt till detta
Möjlighet att avanmäla sig från tjänsten när du får marknadsföring från oss via e-post och SMS kommer alltid att finnas.
Även om ni meddelat att ni inte vill ha marknadsföring kommer ni fortfarande att få annan information om er kundrelation, t.ex. bokningar, leveransstatus och liknande.

Rättigheter:
• Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
• Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
• Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
• Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
• Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
• Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
• Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
• Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och CR Cargo kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
• Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.
Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon + 46 (0) 36 – 71 70 60 eller via e-post info@crcargo.se.

Lagring
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spar dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlats in för i enlighet med denna integritetspolicy.
CR Cargo kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka CR Cargo:s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Frågor eller klagomål
Om du har frågor om vår behandling av personlig information eller anser att vi inte uppfyller våra skyldigheter gentemot dig angående hur vi behandlar din personliga information, rekommenderar vi att du kontaktar oss.

CR Cargo International AB , org.nr 556975-6645, Fordonsvägen 17, 553 02 Jönköping ,Sweden, e-mail: info@crcargo.se
Du har också rätt att klaga till Datainspektionen men kontakta gärna oss först

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdatering och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.